| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Muzikaal Erfgoed

Page history last edited by Berit Soolsma 12 years, 9 months ago

Definitie

Het muzikaal erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed en is een onderdeel van immaterieel erfgoed.

Het beslaat het brede terrein van:

  1. Het roerend muzikaal patrimonium. Bijvoorbeeld: documenten en objecten met muziek en over muziek van de oudheid tot heden, zowel klassiek als populair, geschreven op papier of op perkament, opgeslagen op een pianolarol, een plaat, een cassette, een cd, muziekinstrumenten, muziekiconografische objecten en musicalia. Meer concreet denken we aan gregoriaanse fragmenten, (autografe) partituren in handschrift of in druk, brieven, e-mails, kasboeken, rekeningen, tijdschriften of boeken over muziek al dan niet met annotaties, een platen- of cd-collectie, een viool, een schilderij met een afbeelding van een partituur, een dirigeerstok.
  2. Het immaterieel muzikaal patrionium. Bijvoorbeeld: mondeling overgeleverde volksliederen, onderwijstechnieken (van leerkracht op leerling).[1]

 

 

Plaats het in context

Muzikaal erfgoed bewaren en documenteren is de eerste stap in de richting naar het geven van maatschappelijk nut aan deze sector. Net als bij elk ander erfgoed is dit alleen niet nuttig, een archief met Paradiso objecten waar verder nooit iets mee gedaan wordt is nutteloos. Daarom moet dit erfgoed in een context geplaatst worden. Zonder te trappen in de val van de ‘vererfgoeding’ van de muziek (waarbij alles even waardevol wordt) dient een plan voor ontsluiting opgesteld te worden. Voordat deze context aan de collectie gegeven kan worden moet eerst een inventarisatie van het erfgoed gemaakt worden. Het is noodzakelijk eerst overzicht te creëren in de standplaatsen van de Paradiso objecten om vervolgens verder te kunnen gaan onderzoeken in welke context het geplaatst kan worden.

 

 

Maatschappelijke Relevantie

website resonant en peter van mensch

 

Belgie

De Vlaamse overheid heeft er met haar recente Erfgoeddecreet resoluut voor gekozen om erfgoed open en dynamisch te definiëren. Cultureel erfgoed wordt gezien als het roerend en immaterieel erfgoed dat als betekenisdrager uit het verleden gemeenschappelijke betekenissen verkrijgt binnen een actueel cultureel referentiekader. Hier valt zo ook het muzikale Erfgoed onder. Het erfgoed ondergaat voortdurende 'heractualisering', eigentijdse erfgoedbeleving. Dit is van vitaal belang om musealisering in de zin van het onveranderlijk en daarmee op termijn onbeleefbaar maken van erfgoed tegen te gaan.

Hedendaags muzikaal erfgoed is door de dynamische benadering een onderdeel van het culturele erfgoed. Op vele manieren is het verbonden met ouder muzikaal erfgoed. Het is de voortzetting van die betekenisgevende verbindingen die het ook doorgeefbaar maakt aan de volgende generaties.

 

Concreet en louter bij wijze van voorbeeld: het samengaan van een brede populariteit en het niet als "hoge cultuur" aanzien worden ligt in de lijn van onze westerse cultuurgeschiedenis. Mozarts copmposities waren in zijn tijd even populair als de jazz in zijn ontstaansjaren en de hedendaagse pop- of rockmuziek en vanuit de eigentijdse culturele elite werd en wordt er ook op eenzelfde manier op gereageerd. Het is volks, voor de middenklasse, niet verheven en het heeft weinig diepgang. Een brede populariteit staat het opgenomen worden in een, soort elitaire, canon blijkbaar in de weg.

Het voorbeeld van Mozarts muziek laat zien dat die inschatting in latere generaties sterk kan evolueren. Vandaag behoort Mozarts muziek wel degelijk tot de klassieke canon en ook de traditionele jazz wordt nu heel anders beoordeeld.

 

Hedendaags muzikaal erfgoed is van maatschappelijk relevantie omdat het cultureel erfgoed is. Het gaat om cultuurverschijnselen die voor een gemeenschap van organisaties en personen een bijzondere culturele waarde hebben. Deze willen ze ook door publieke actie behouden en doorgeven aan toekomstige generaties. Het actuele waarde-oordeel over de cultuurverschijnselen in kwestie is daarbij niet relevant. De gedragenheid door een hedendaagse erfgoedgemeenschap des te meer. Gaat het nu bij die gemeenschap over postzegelverzamelaars, mensen die de slag bij Waterloo willen naspelen of AC/DC-fans, dat doet er niet toe. Wat hen bindt is een cultureel fenomeen waar ze een eigen actuele omgang mee hebben, dat tegelijk wortelt in een traditie en dat ze ook willen bewaren en doorgeven aan komende generaties.[2]

 

Instellingen

Instellingen en organisaties die zich actief bezighouden met muzikaal erfgoed op elk mogelijk vlak.

Binnen Nederland:

 

Internationaal:

 

Podia en Ontsluiting

Verschillende podia zijn bezig met het actief verzamelen en ontsluiten van hun muzikale erfgoed. 

 

Advies van de raad voor cultuur

Uit de laatste cultuurnota blijkt dat de overheid zich vooral richt op het mogelijk maken van podiumkunsten en zich niet bezighoudt met de archivering van dit erfgoed. De rol van de overheid in het totale muziekaanbod is klein. Het richt zich vooral op het bewaken van de kwaliteit van (live)muziek. Zodoende scheppen zij de mogelijkheid dat muziek in al haar vormen door zo veel mogelijk mensen kan worden gehoord. De overheid is van mening dat het van groot belang is dat de muziek live wordt gespeeld en dat er voldoende mogelijkheden zijn om nieuwe muziek te maken. Het muziekbestel waarover de overheid zich ontfermt, is in verhouding met de ongesubsidieerde muziek klein in omvang maar desondanks zeer gevarieerd en dynamisch.[3] 

 

De raad voor cultuur heeft Euro+ Songfestival 50.000 euro toegewezen, dit is mede bedoeld voor de talentontwikkeling waar het project naar streefd. Daarnaast hebben ze een klein deel in hun plan staan om de belangstelling voor het muzikaal erfgoed van verschillende culturele gemeenschappen in Nederland te stimuleren, hoe zij dit willen doen is niet uit de aanvraag te halen. De toezegging is dan ook vooral gericht op het grote belang dat vijftigplussers betrokken blijven bij de actieve kunstbeoefening[4]

 

Er zijn twee organisaties die subsidie hebben aangevraagt die specifiek gericht zijn op muzikaal erfgoed: NMI en MCN. De Raad is positief over de samenvoeging van zeven bestaande ondersteunende instellingen op het gebied van muziek in een organisatie, het MCN. Ze missen echter en overtuigende visie die inzichtelijk maakt hoe MCN de samenvoeging van de fusie zal gaan realiseren. Daarnaast zijn ze niet tevreden over de beschrijving van de plannen op het gebied van de wereldmuziek en de positie van het MCN ten opzichte van andere sectorinstituten. De raad is over het NMI ook niet positief. Het beleidsplan van het NMI is onvoldoende uitgewerkt om vertrouwen te hebben in het NMI als sectorinstituut voor het Nederlandse muziekerfgoed. Daarnaast ontbreekt een integrale visie op de gewenste aanpak van het muziekerfgoed en is de publieksfunctie niet goed uitgewerkt.

 

Tot nu toe heeft de overheid dus nog niet postief tegenover het behoud van muzikaal erfgoed gestaan, of dit ligt aan de uitwerking van de organisaties of de algemene visie van de raad is niet na te gaan.

 

 


*onder constructie*

 

Concertregistraties

- fabchannel natuurlijk Fabchannel

- Sign O' The Times van Prince uit 1987

- 3 d film van de tour Vertigo van U2

- Shine a Light van The Rolling Stones

- Lou Reed's Berlin

 

Bespreking hiervan: http://www.cinema.nl/cinematv/media/3414867/bor-beekman-en-leo-blokhuis-over-muziekfilms

 

Films

http://www.pllls.nl/ van de film paradiso stills

er wordt gewerkt aan een handboek voor muzikaal erfgoed door Resonant Inhoudstafel handboek muzikaal erfgoed.pdf

 

Het Publiek

de media reviews, kritici bla

bezoekers van de websites en instellingen

 

Externe Links

 

Footnotes

  1. website http://www.resonant.be/nl/overzicht geraadpleegd op 24-02-2009
  2. E-mail: muzikaal erfgoed Rob Belemans Stafmedewerker Faro 05 maart 2009
  3. website http://www.cultuur.nl/adviezen_subsidieplan_0912 geraadpleegd op 06-03-2009
  4. Website http://www.cultuur.nl/adviezen_vervolg.php?id=4&advies=5163 geraadpleegd op 06-03-2009

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.